Aktsomhetsvurderinger

Som en totalentreprenør for utbygging av infrastruktur, er Bracom AS avhengig av et komplekst nettverk av leverandører og samarbeidspartnere. For å sikre at vi overholder våre etiske forpliktelser, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger i samsvar med internasjonale retningslinjer, inkludert OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Prosessen for våre aktsomhetsvurderinger inkluderer:

Kartlegging av risiko: Vi vurderer risikoer for negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. Dette inkluderer en grundig analyse av våre leverandører og kjøp av varer og tjenester.

Tiltak for risikohåndtering: Vi iverksetter tiltak for å stanse, forebygge eller redusere identifiserte risikoer. Dette kan innebære å stille strenge krav til våre leverandører og samarbeide tett med dem for å sikre etterlevelse.

Overvåking og evaluering: Vi overvåker kontinuerlig effekten av våre tiltak og vurderer behovet for justeringer for å sikre kontinuerlig forbedring.

Tiltak og Forbedringer

For å adressere de identifiserte risikoene har vi implementert følgende tiltak:

Strengere rutiner og retningslinjer: Når vi inngår nye samarbeidsavtaler med underentreprenører og leverandører, gjennomføres det en prekvalifisering gjennom bruk av en detaljert sjekkliste som skal sikre forståelse og etterlevelse av selskapets Code of Conduct. Vår Code of Conduct stiller krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø etter internasjonale standarder og konvensjoner.

Opplæring og bevisstgjøring: Vi gjennomfører opplæringsprogrammer for våre ansatte og leverandører for å øke bevisstheten om viktigheten av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Tett samarbeid: Vi samarbeider tett med våre samarbeidspartnere for å sikre at våre tiltak er effektive og bærekraftige.

Informasjonsplikt

I henhold til åpenhetsloven er vi forpliktet til å være åpne om vårt arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi oppfordrer alle interesserte parter til å kontakte oss dersom de ønsker mer informasjon om våre tiltak og resultater.

Fremtidige Planer

Vi vil fortsette å utvikle og forbedre våre aktsomhetsvurderinger og tiltak for å sikre at vi oppfyller kravene i åpenhetsloven og våre egne etiske standarder. Vårt mål er å bidra til en bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis som respekterer menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss her.

Bracom AS forplikter seg til å opprettholde en høy standard for åpenhet og ansvarlighet i alle våre aktiviteter. Vi verdsetter din interesse og støtte i vårt arbeid for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Phone

Ring oss+47 67 80 00 01

Pin

Besøk ossMaridalsveien 323, 0872 Oslo

    Kontakt oss